Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Ταύγέτεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο»,

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Ταύγέτεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο», που εντάσσεται στη Δράση 7:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου ειδικότερα στην περιοχή των όμορων Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Καλαμάτας που διατρέχουν τον Ταΰγετο, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης. Ως παραγόμενα προϊόντα αναμένεται να αποτελέσουν η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών με τη μορφή της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού», καθώς και «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας», ο ένας δε από αυτούς, προβλέπεται να αποτελείται από φυσικά, νομικά πρόσωπα με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, τη δυνατότητα ανάπτυξης ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη επιχείρησης από ομάδες ανθρώπων που ουσιαστικά λόγω προσωπικών δυσκολιών, δεν θα μπορούσαν ή δεν θα τολμούσαν να αυτενεργήσουν . Η δομή ουσιαστικά αυτή θα είναι η συνέχιση και ο πολλαπλασιαστής του προγράμματος στη Νότια Πελοπόννησο όταν αυτό θα έχει λήξει.

Ομάδα - Στόχος της παρέμβασης είναι εκατό (100) άνεργοι - εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών Σχολών) και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους ειδικότερους στόχους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή υλοποίησης.

Η Περίοδος Υλοποίησης της ανωτέρω Παρέμβασης είναι Δεκέμβριος 2013-Δεκέμβριος 2014.

Οι Δράσεις της ανωτέρω Παρέμβασης υλοποιούνται από τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, και ειδικότερα από τους κάτωθι φορείς:

  • Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α)- Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – Συντονιστής
  • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
  • Δήμος Τρίπολης
  • ΚΕΚ ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης
  • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)

· Θ. Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ωmega Technology

Σε όλες τις ανωτέρω Δράσεις έχουν ήδη αρχίσει οι ενέργειες προσέγγισης και επιλογής των υποψηφίων ωφελούμενων ατόμων. Η επιλογή τους θα συνεχίζεται σταδιακά μέχρι την ολοκλήρωση του συνολικού αριθμού ωφελούμενων. Οι εν λόγω Δράσεις θα ολοκληρωθούν εντός του έτους 2014 και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κάτωθι δομές προκειμένου να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες και την προετοιμασία τους για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις ανωτέρω Δράσεις (απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία υποβολής αιτήσεων κλπ.):

1. Για Δράσεις Συμβουλευτικής:
Δομή Στήριξης Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α» (Καλαμάτα), Αγία Τριάδα Δυτικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 2721097222
2. Για Δράσεις Κατάρτισης: 
Δομή ΚΕΚ ΔΙΟΝ (Καλαμάτα), Αγία Τριάδα Δυτικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 2721097222 
3. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα :
Γραφεία Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α», (Συντονιστής Εταίρος), Κανάρη 20 , Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.:210-3625300

Συντονιστής Εταίρος Α.Σ.:
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών - Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α) Η

Η Πράξη «“Tαϋγέτεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Συνημμένα :

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦΕΡ.pdf
2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.pdf
3. ΑΦΙΣΑ.pdf
4. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.pdf