Δημοκρίτεια Πρωτοβουλία Απασχόλησης

Έναρξη Σχεδίου "Δημοκρίτεια – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης" 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δημοκρίτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «Δημοκρίτεια – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης», που εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση, η κατάρτιση, η προώθηση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και στην κατηγορία των δυνητικά ωφελούμενων νέων επιστημόνων (ιατρών, οδοντίατρων, κτηνίατρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων, μηχανικών,  που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Ξάνθης.

Μέσω ενός ευρύτατου πλέγματος δράσεων παρέχεται  ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελούμενους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού του Ν. 4019/2011, καθώς και σε περαιτέρω προσλήψεις των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις/ σε θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους κλπ.

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης.

Ομάδα - Στόχος της παρέμβασης είναι εκατό (100) κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Ν.Ξάνθης, άνεργοι - εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,  ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου,  καθώς και δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, χανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών Σχολών)  και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με τους ειδικότερους στόχους και προϋποθέσεις που ορίζει η πρόσκληση.

Συνημμένα :

ΑΦΙΣΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
NEWSLETTER 1ο εξάμηνο 2014