ΕΤΕ - Σχολεία

Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους μέσω δραστηριοτήτων - Δράση 1.2δ/11 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ)

Το Έργο 1.1.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δράσεων»  εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δράση 1.2/11«Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών – ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων υ.τ.χ.», υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Υπεύθυνη  Αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.Τα βασικότερα στοιχεία του έργου περιγράφονται ως εξής:

Φορείς υλοποίησης

Το έργο υλοποιείται από με τη συνεργασία των Φορέων  «ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» (Συντονιστής), «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» («Σ.Κ.Λ.Ε.»), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» και ΚΕΚ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ», το σχήμα των οποίωνδιαμορφώθηκε με γνώμονακυρίως την ήδη υπάρχουσα συνεργασία και δικτύωση καθώς και την πολυετή εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων σεσυναφή σχέδια δράσης προςόφελος της ομάδας στόχου και λοιπών ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών σε (20) σχολεία Πρωτοβάθμιας- Δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης στις περιοχές των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Μυτιλήνης, Ξάνθης, Πάτρας και Ιωαννίνων, όπου παρατηρείται υψηλήσυγκέντρωση μεταναστών, για τη ενίσχυση ενός σχολικού περιβάλλοντος «ανοικτού» στη διαφορά και τη διαφορετικότητα. Ειδικότερα, στιςενέργειες του έργου συμπεριλαμβάνονται ενημερωτικές εκστρατείες σε επιλεγμένα σχολεία των περιοχών παρέμβασης μέσω έντυπου καιοπτικοακουστικού υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων διαδραστικότητας, δικτύωση νέων κλπ.

Oμάδα στόχος :

Στόχοι:

Οι μετανάστες –υπήκοοι τρίτων χωρών αναζητούν μια καλύτερη τύχη στην Ελλάδα για βιοποριστικούς λόγους. Κατά την προσπάθειά τους αυτή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα με φυσικό επακόλουθο την ανεργία, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε συνδυασμό με κρούσματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και κοινωνικών ανισοτήτων. Ειδικότερα, δε, οι συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού  βαραίνουν εντονότερα το Νεανικό Πληθυσμό των μεταναστών καθώς τα μέλη του επιβαρύνονται επιπλέον με τις δυσκολίες  μετάβασης και προσαρμογής τους  από το προστατευμένο περιβάλλον της οικογένειας/ σχολείου /εκπαίδευσης στην κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα της χώρας  υποδοχής.  Αξίζει, ασφαλώς, να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών με την υποστήριξη της Πολιτείας, γίνεται προσπάθεια για βελτίωση των πολιτικών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ένταξη των νέων μεταναστών προς το σκοπό διευκόλυνσης της κοινωνικής και εργασιακής τους ένταξης,  ωστόσο παραμένουν ελλείψεις και ανάγκες νέων ρυθμίσεων σε σημαντικά  ζητήματα, όπως, η ενίσχυση του ενταξιακού χαρακτήρα του σχολικού περιβάλλοντος κλπ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το έργο επιδιώκει την  ανάπτυξη και προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές που αναφέρθηκαν ανωτέρω όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση μεταναστών. Το περιεχόμενο του έργου ανταποκρίνεται πρωταρχικά στο σκοπό του Προγράμματος και της αντίστοιχης Προτεραιότητας  που σχετίζεται με την μακροπρόθεσμα, κοινωνική συνοχή και ομαλή συνύπαρξη με τους γηγενείς και την κοινωνική σταθερότητα.

Ενέργειες-δράσεις: