Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ

Έγκριση δώδεκα (12) νέων προγραμμάτων Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ για ανέργους, με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σκοπός της πρότασης είναι να καταρτισθούν οι άνεργοι ωφελούμενοι σε βασικές δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών  πληροφορικής  και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και επιπλέον να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους,  έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης ή επανένταξής τους τους στην  αγορά εργασίας ως καταρτισμένα στελέχη, με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και ικανότητες να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, γεγονός που θα συμβάλλει - μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του κάθε προγράμματος  δομείται σε (4) μαθησιακούς άξονες οι οποίοι επιμερίζονται σε εκπαιδευτικές ενότητες   συνολικής διάρκειας 100  ωρών θεωρητικής κατάρτισης και επιπλέον 25  ώρες Αυτοεκπαίδευσης.Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται η πιστοποίηση των  βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους σε συνεργασία με  Φορέα πιστοποίησης πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).Το πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί μετά το πέρας της κατάρτισης,  πιστοποιεί μια γκάμα δεξιοτήτων στις βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Η πράξη περιλαμβάνει:

· Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών

· Αυτοεκπαίδευση 25 ωρών

· Προετοιμασία και συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για χορήγηση σχετικού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδας με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά
  • Πτυχιούχοι ΤΕΙ,ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις-επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί , δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι το ύψος του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται σε τρεις (3) τύπους:

1.Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (όπου περιλαμβάνονται: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων) – ΤΥΠΟΣ 1

2.Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων (όπου περιλαμβάνονται: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις) – ΤΥΠΟΣ 2

3.Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων (όπου περιλαμβάνονται: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις) – ΤΥΠΟΣ 3

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται τους καταρτιζόμενους/ες η δυνατότητα πιστοποίησης των Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν. Την πιστοποίηση αναλαμβάνουν φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους και αφορά στα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο καθώς και σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες, όπως:

1.Στις Βάσεις Δεδομένων, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τύπου 1

2.Στις Παρουσιάσεις, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τύπου 2

3.Στις Βάσεις Δεδομένων και τις Παρουσιάσεις, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τύπου 3

Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο και πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης των 100 ωρών. Κάθε καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

Συνημμένα :

NEWSLETTER.pdf
ΑΦΙΣΑ - 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ.pdf
ΑΦΙΣΑ - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.pdf
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ.pdf
Η ΑΠΟ 14.10.13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΜΥΤΙΛΗΝΗ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.pdf
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf