Τηλεκατάρτιση ΤΠΕ

Έναρξη Προγραμμάτων "Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων σε  βασικές δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισόδου τους στην αγορά εργασίας ως καταρτισμένα στελέχη, με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και ικανότητες να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, γεγονός που θα συμβάλλει - μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων στις περιοχές  υλοποίησης. Ειδικός εκπαιδευτικός στόχος είναι οι ωφελούμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και τις εφαρμογές τους μέσω της απόκτησης  βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες.

Η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για επαγγελματική κατάρτιση εξ αποστάσεως («τηλεκατάρτιση»), αφού προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σχέση με πιο συμβατικές μεθόδους εκπαίδευσης:

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμέσων και διάθεσης στους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένου και άμεσα προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού
 • Άμεση και οικονομική ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ταχείες αλλαγές στα αντικείμενα εκπαίδευσης
 • Αμεσότερη και συχνότερη επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές
 • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των εκπαιδευομένων σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους
 • Ηλεκτρονική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ελάττωση της γραφειοκρατίας

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος δομείται σε ενότητες (θεματικά αντικείμενα) δύο κατηγοριών, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, βάσει του τρόπου διδασκαλίας τους: (α) στις ενότητες «σεμιναριακού τύπου κατάρτισης» σεμινάρια (διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, εντός αίθουσας) συνολικής διάρκειας 30 ωρών, καταλαμβάνοντας το 30% στο σύνολο των ωρών του προγράμματος και (β) στις ενότητες «ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης» (ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση), διάρκειας 70 ωρών, καταλαμβάνοντας το 70% στο σύνολο των ωρών του προγράμματος σύμφωνα με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης (blendedlearning).

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται η πιστοποίηση των  βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους. Τα προγράμματα συνδέονται με Πρότυπο πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων συνεργαζόμενου Φορέα πιστοποίησης, (πιστοποιημένου από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης -Ο.Ε.Ε.Κ.) που πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής προκήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας. Το πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί μετά το πέρας της κατάρτισης, πιστοποιεί μια γκάμα δεξιοτήτων στις βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.

Τα  εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται σε δύο (2) Τύπους :

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  - ΤΥΠΟΣ 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  - ΤΥΠΟΣ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ.

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική στις ενότητες «Επεξεργασία κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Εφαρμογές στο Διαδίκτυο», «Βάσεις Δεδομένων ή Παρουσιάσεις» ανάλογα με το τύπο του προγράμματος.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν Άνεργοι:

 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίο λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις-επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.), με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.
 • Μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων  με τα ως ανωτέρω χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ΕΥΡΩ μικτό ανά ώρα κατάρτισης (ασύγχρονης και κλασικής κατάρτισης), ενώ για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού κατά τους όρους της σχετικής προκήρυξης το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης (ασύγχρονης και κλασικής κατάρτισης) ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ΕΥΡΩ μικτά.

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συνημμένα :

1.Η ΑΠΟ 14.3.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡ.-3 ΠΕΡΙΦ.ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ.pdf

2.Η ΑΠΟ 14.3.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡ.- 8 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.pdf

3. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ .pdf

4. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.pdf

5. ΑΦΙΣΑ_ΕΥΕ

6. ΑΦΙΣΑ -3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ.pdf

7. ΑΦΙΣΑ - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.pdf

8. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_ΕΥΕ.pdf

9. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.pdf

10. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ.pdf

11. NEWSLETTER.pdf