• Μαιος 2014

  Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στα πλαίσια της Πράξης "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα
 • Μάρτιος 2014 Α'

  Έναρξη Προγραμμάτων "Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των
 • Δεκέμβριος 2013 Γ'

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Ταύγέτεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας
 • Δεκέμβριος 2013 Β'

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της
 • Δεκέμβριος 2013 Α'

  Έναρξη Σχεδίου "Δημοκρίτεια – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης" Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δημοκρίτεια» ξεκίνησε
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Text Size

Ποιοί είμαστε

To ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ λειτουργεί ως Πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)  Εθνικής Εμβέλειας από τον Ιανουάριο του 1998
(Κωδικός Πιστοποίησης 11101176)

Αποτελεί  έναν  πλήρως οργανωμένο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης στην Ελλάδα με παράλληλη δράση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και ερευνών για τα θέματα καταπολέμησης της ανεργίας και  του  αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Λειτουργεί στο ευρύτερο πεδίο  ανάπτυξης και αξιοποίησης των  ανθρωπίνων πόρων και υποστηρίζεται  από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  τις Εθνικές και Περιφερειακές αρχές, την ιδιωτική πρωτοβουλία   και άλλες εθνικές πηγές και ταμεία  χρηματοδότησης.

Eίναι πιστοποιημένος φορέας  σε ΟΛΑ τα Θεματικά Πεδία Επαγγελμάτων που προβλέπει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης  (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)  ως εξής:

Περιβάλλον, Υγεία – Πρόνοια, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μ.Μ.Ε. & Επικοινωνίες, Παιδαγωγικά, Οικονομία – Διοίκηση, Πληροφορική

Το ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ έχει υλοποιήσει από το 1998 μέχρι σήμερα  εκατοντάδες χιλιάδες  Ανθρωποώρες  Κατάρτισης στην Έδρα και τα Κεντρικά Παραρτήματά του. Επιπλέον, έχει υλοποιήσει και υλοποιεί  ενέργειες Κατάρτισης και σε λοιπές Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας σε μισθωμένες Πιστοποιημένες Δομές με αποτέλεσμα  η Δράση του να επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης αποτελούν τους κύριους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας του Φορέα.  Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων Κατάρτισης που εκπονούνται είναι επιδοτούμενες ενέργειες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  Ο  Σχεδιασμός συντελείται από το Επιστημονικό Προσωπικό του Τμήματος Σχεδιασμού  και τους Συνεργάτες του ΚΕΚ και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων  κατάρτισης σε εξειδικευμένα αντικείμενα, πριν και μετά την έγκριση των προτάσεων από τις εποπτεύουσες αρχές. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Αξιολόγησης των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) καθώς και των εκπαιδευτικών όρων και προϋποθέσεων  επιμέρους έργων και προκηρύξεω

Το ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ συντονίζει ή συμμετέχει και υλοποιεί σε ικανό αριθμό εγκριθεισών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών κατά της καταπολέμησης των διακρίσεων προς όφελος ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Κ.Π. Equal
 • LEONARDO DA VINCI IΙ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
 • Κ. Π. «ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (YOUTH FOR EUROPE)
 • Κ. Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΞΟΝΑΣ “INTEGRA”
 • Κ.Π. «ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» (JOINT ACTIONS),

 

Από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, έχει σχεδιάσει, συντονίζει και  υλοποιεί ικανό αριθμό Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων προς όφελος όλων των θεσμοθετημένων κατηγοριών ευπαθών κοινωνικά ομάδων που προβλέπουν οι εθνικές πολιτικές  για την Απασχόληση. Στόχος των σχεδίων είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, η προώθηση των ίσων ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο και η ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Η εκπόνηση  των Σχεδίων αυτών πραγματοποιείται  με την ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων ανάμεσα στον Συντονιστή Φορέα  και Φορείς  Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) με αυξημένη εμπειρία στην προσέγγιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως το  «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» και άλλους φορείς.

Συμμετέχει ενεργά σε ικανό αριθμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δικτύων, μέρος των οποίων συστάθηκε  με δική του πρωτοβουλία και ενεργοποίηση.  Η λειτουργία  των δικτύων έχει ως ειδικότερο στόχο  την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας, την υλοποίηση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Προγραμμάτων και  την  εν γένει ενδυνάμωση εθνικών και διακρατικών συνεργασιών στον τομέα της Κατάρτισης, παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Προώθησης στην Απασχόληση  και συναφών δραστηριοτήτων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Το  ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ συμμετέχει  ενεργά στα ακόλουθα ενδεικτικά  Δίκτυα:Εθνικό Δίκτυο «ΔΙΑΣ, Διακρατικό Δίκτυο «JUPITER, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης “CEDEFOP”, Ευρωπαϊκό Δίκτυο - Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας “Empowerment of the Excluded People” – «Ενδυνάμωση των κοινωνικά Αποκλεισμένων», Θεματικό Δίκτυο «Στοχευμένες Δράσεις Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙΙ του Έργου Κ.Π.  Equal (Β’ Κύκλος) «ΦΥΛώΝ ΕΝΩΣΙΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

Τελευταία νέα

Μαιος 2014
Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στα πλαίσια της Πράξης "Παρεμβάσεις υπέρ ε...
Μάρτιος 2014 Α'
Έναρξη Προγραμμάτων "Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑ...
Δεκέμβριος 2013 Γ'
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Ταύγέτεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλη...
Δεκέμβριος 2013 Β'
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Κιθαιρώνεια” – Πρ...
Δεκέμβριος 2013 Α'
Έναρξη Σχεδίου "Δημοκρίτεια – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της το...
ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ - ΕΤΕ
ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΕ 2011 - ΕΡΓΟ 1.2Δ/11 "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ" Γ...
Βασικές Δεξιότητες
Έγκριση δώδεκα (12) νέων προγραμμάτων Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ για ανέργους, με χορήγηση εκπαιδευτικού ε...
ΕΤΕ - Σχολεία
Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές...
Πράσινη Πολιτεία
H Aναπτυξιακή Σύμπραξη "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" υλοποιεί την Πράξη με τίτλο "Πράσινη Πολιτεία : Τοπική Πρωτοβουλία Α...

Προγράμματα

 • Μαιος 2014 +

  Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στα πλαίσια της Πράξης "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Read More
 • Μάρτιος 2014 Α' +

  Έναρξη Προγραμμάτων "Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των Read More
 • Δεκέμβριος 2013 Γ' +

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Ταύγέτεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας Read More
 • Δεκέμβριος 2013 Β' +

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της Read More
 • Δεκέμβριος 2013 Α' +

  Έναρξη Σχεδίου "Δημοκρίτεια – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης" Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δημοκρίτεια» ξεκίνησε Read More
 • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ - ΕΤΕ +

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΕ 2011 - ΕΡΓΟ 1.2Δ/11 "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ" Για να συνδεθείτε με τη Δικτυακή Πύλη Read More
 • Βασικές Δεξιότητες +

  Έγκριση δώδεκα (12) νέων προγραμμάτων Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ για ανέργους, με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σκοπός της Read More
 • ΕΤΕ - Σχολεία +

  Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους μέσω δραστηριοτήτων Read More
 • Πράσινη Πολιτεία +

  H Aναπτυξιακή Σύμπραξη "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" υλοποιεί την Πράξη με τίτλο "Πράσινη Πολιτεία : Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Read More
 • 1
 • dion8
 • dion7
 • dion5
 • dion1
 • dion15
 • dion13
 • dion11
 • dion10
 • dion9